Rankingpartner.nl

Algemene Voorwaarden

Rankingpartner » Online marketing, Meer klanten via internet, Websites

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke personen of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Rankingpartner B.V. wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van Rankingpartner.: de door Rankingpartner te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer – doch niet uitsluitend – de promotie van een web site (optimalisatie/beheer/updates/instellingen van de Google mijn bedrijfspagina) en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Deze diensten staan beschreven in de verkoopovereenkomsten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie of schriftelijk of per e-mail bevestigde levering van één of meer producten of diensten van Rankingpartner.[MM(1]

2. Toepasselijkheid
2.1. Tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Rankingpartner.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Rankingpartner niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Rankingpartner gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Rankingpartner schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Rankingpartner heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Er is sprake van een mondeling akkoord en vastgelegd op band en bevestigd per mail.
Een akkoord kan ook worden gegeven per mail;
Bij de huur van een domeinnaam dienen tevens de entree bijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de rekening van Rankingpartner.
4.2. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12,24,36,48 of 60 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
5.2. Voortijdige beëndiging van de overeenkomst is niet mogelijk. Indien opdrachtgever de overeenkomst alsnog voortijdig wenst te beëindigen, dient hij 45% van de resterende contracttermijnen te betalen.
5.3. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk voortijdig worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.3. Rankingpartner kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Rankingpartner niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. Rankingpartner heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Rankingpartner het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. pornografische- , mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd
6.1. Plaatsing van een website en/of optimalisatie/beheer/updates/instellingen van de Google mijn bedrijfspagina geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht – in de zin van artikel 7 -aan de zijde van Rankingpartner zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Behoudens excessieve overschrijding van de levertijd kan dit niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht
7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. Rankingpartner is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
7.3 In geval van overmacht is Rankingpartner gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
7.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Rankingpartner kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.
7.5 Rankingpartner is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Rankingpartner geen invloed kan uitoefenen.

8. Prijzen
8.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
8.2. Rankingpartner heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk drie maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden[MM(2]
9.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Rankingpartner, tenzij opdrachtgever Rankingpartner niet in staat stelt haar werkzaamheden uit te voeren.
9.2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per drie maanden vooraf te worden voldaan per factuur. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
9.3. Rankingpartner stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De factuur dient binnen [TERMIJN] dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
9.4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Rankingpartner kenbaar maken.
9.7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
9.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Rankingpartner is voldaan.
9.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt Rankingpartner een vertragingsrente in rekening van 1.5% per maand, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Rankingpartner site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
10.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Rankingpartner ter van enige aanspraak.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Het door Rankingpartner vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Rankingpartner.

12. Aansprakelijkheid[MM(3]
12.1. Rankingpartner is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Rankingpartner weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Rankingpartner kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Rankingpartner of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Rankingpartner.
12.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Rankingpartner slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Rankingpartner voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart Rankingpartner voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Rankingpartner.
12.4. Rankingpartner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Rankingpartner is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
12.5. Rankingpartner is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
12.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Rankingpartner mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
12.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Rankingpartner . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Rankingpartner als gevolg daarvan lijdt.
12.8. Rankingpartner is niet verplicht back-ups te maken van de opdrachtgevers site, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak doen wanneer gegevens verloren gaan.
12.9 Rankingpartner noch personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
12.10 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rankingpartner
12.11 Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling
14.1. Rankingpartner heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Rankingpartner niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Rankingpartner B.V. zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Rankingpartner B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15. Reclame
15.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Rankingpartner vervalt.
15.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Rankingpartner.
15.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
15.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
16.1 Deze voorwaarden gelden voor een één of meerjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
16.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
16.3 Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
16.4 Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
16.5 Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
16.6 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
16.7 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

17. Uitvoering van de overeenkomst[MM(4]
17.1 Rankingpartner zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
17.2 Rankingpartner heeft bij de levering van de Diensten – met uitzondering van de Groei Zekerheidsgarantie – slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Rankingpartner niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
17.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Rankingpartner steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
17.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rankingpartner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rankingpartner worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rankingpartner zijn verstrekt, heeft Rankingpartner het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
17.5 Rankingpartner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rankingpartner kenbaar behoorde te zijn.
17.6 Rankingpartner zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
17.7 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Rankingpartner het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen.
17.8 Indien door Rankingpartner of door Rankingpartner ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
17.9. Opdrachtgever vrijwaart Rankingpartner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

18. Wijzigingen en meerwerk
18.1. Indien Rankingpartner op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Rankingpartner worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Rankingpartner. Rankingpartner is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
18.2 Indien voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Rankingpartner opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
18.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
18.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Rankingpartner van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

19. Diverse bepalingen
19.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
19.2 Rankingpartner heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

20. Wijziging van de voorwaarden
20.1. Rankingpartner behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht
21.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22. Groei Zekerheidsgarantie[MM(5]
22.1. Rankingpartner kan in overleg met opdrachtgever de volgende garantie overeenkomen: ‘Groei Zekerheidsgarantie’. Deze garantie is enkel van toepassing, indien partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
22.2. De Groei Zekerheidsgarantie houdt in dat Rankingpartner garandeert dat in de eerste maand groei wordt gerealiseerd in de algemene zoekopdracht: voor mensen die je Bedrijfsprofiel vinden als ze je bedrijf zoeken op categorie, product of service.
locatie; https://business.google.com/; prestaties; zoekopdrachten; algemene zoekopdracht.[MM(6]
22.3. De Groei Zekerheidsgarantie geeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden aan het einde van de eerste maand indien binnen deze maand geen enkele groei wordt gerealiseerd in de algemene zoekopdracht.
22.4. Na de totstandkoming van de overeenkomst, wordt een zogenaamde ‘nul-meting’ uitgevoerd. Deze nul-meting meet het aantal keer dat de opdrachtgever voorkomt in algemene zoekopdrachten en deze meting wordt gebruikt als het referentiepunt om de gerealiseerde groei na 1 maand te berekenen.
22.5. De Groei Zekerheidsgarantie geldt niet indien de algehele tendens (Google trends) daalt op basis van het zoekwoord, omdat Rankingpartner in dat geval geen groei kan realiseren.
22.5. Indien er sprake is van een schending van de Groei Zekerheidsgarantie, dient Opdrachtgever dit vóór het einde van de eerste maand te melden aan Rankingpartner, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.[MM(7]
22.6. Indien met opdrachtgever de Groei Zekerheidsgarantie is overeengekomen, dan dient Rankingpartner zorg te dragen dat opdrachtgever in bezit is van het groei zekerheidscertificaat. Het grote zekerheidscertificaat zal per e-mail worden toegezonden aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
22.7. Voorwaarde voor de Groei Zekerheidsgarantie is dat opdrachtgever opdrachtnemer toegang verleend tot de Google ‘mijn bedrijfspagina’ en voorziet van alle informatie en documentatie die door Rankingpartner wordt opgevraagd tijdens de correspondentie. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan door opdrachtgever vervalt het recht op de Groei Zekerheidsgarantie en is de overeenkomst onherroepelijk tot stand gekomen.
22.8. Rankingpartner zal binnen 14 dagen na het ontvangen van de ontbinding zorgdragen voor het versturen van een creditnota en gelijktijdig indien de betaling door opdrachtgever is voldaan crediteren.

[MM(1] Ik stel voor om deze bepaling als volgt aan te passen: “Overeenkomst: de tussen Rankingpartner en opdrachtgever gesloten overeenkomst, waarbij Rankingpartner zich jegens opdrachtgever verbindt diensten te verrichten en/of producten te leveren en opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Rankinpartner en de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.1 deze algemene voorwaarden.”

Door te verwijzen naar artikel 4.1 omvat dit ook hoe de overeenkomst precies tot stand komt (onder andere d.m.v. voicelog).
[MM(2] Dit artikel is erg duidelijk. Ik heb nog even een voorbeeldzin voor een betalingstermijn opgenomen, zodat je op grond van artikel 9.4 kan aantonen wanneer een opdrachtgever niet tijdig heeft betaald.
[MM(3] Dit artikel ziet er goed uit. Ik heb volledigheidshalve nog even artikel 12.10 en 12.11 toegevoegd, zodat deze aansprakelijkheidsregeling niet als onredelijk bezwarend zal worden aangemerkt. Je mag namelijk ook bij zakelijke klanten geen aansprakelijkheid uitsluiten indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, alsmede wanneer dit bij wet verboden is.
[MM(4] Aan dit artikel heb ik de inspanningsverplichting toegevoegd. Hieruit volgt dat sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, met uitzondering van de Groei Zekerheidsgarantie.
[MM(5] Ik heb dit artikel iets aangepast. Mijns inziens zijn op deze manier de voorwaarden voor de garantie en de inhoud iets duidelijker verwoord.
[MM(6] Kunnen we dit nog concreter en duidelijker verwoorden of is zo voldoende duidelijk op welk gebied de groei precies ziet? Op basis van de informatie die ik uit de door jou opgestuurde screenshot kon halen, lijkt mij deze verwoording concreet en duidelijk genoeg, maar wellicht heb je nog een toevoeging.
[MM(7] Wil je een dergelijke strenge voorwaarde opnemen? Wat mij betreft is dit wel aan te raden, omdat je zo voorkomt dat mensen veel te laat nog terug komen op deze garantie. In de praktijk kun je natuurlijk altijd een flexibere regeling hanteren, wanneer mensen pas een paar dagen na het verstrijken van de eerste maand aangeven dat zij hier een beroep op willen doen.

Scroll to Top
Ranking Partner

Ranking Partner

Rankingpartner reageert vaak binnen 1 uur!

I will be back soon

Ranking Partner
Hi! 👋
Kunnen we je ergens mee helpen?
WhatsApp